Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Program ortodontyczny

Program obejmuje specjalistyczne leczenie ortodontyczne populacji osób z wrodzonymi wadami rozwojowymi typu rozszczepu podniebienia pierwotnego lub wtórnego oraz anomalii twarzy w zakresie zależnym od rozwoju I i II łuku skrzelowego i ograniczenie u nich zniekształceń morfologiczno czynnościowych w tym zakresie.

Szczegółowy opis świadczenia w tym zakresie określa załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 16/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 kwietnia 2011 r., kryteria kwalifikacji oraz zasady postępowania zostały określone  w kolumnie n r4 „ świadczeniobiorcy”, lp. 5, II część rozporządzenia p.t. „wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

 

1. Kryteria kwalifikacji:

Do leczenia w ramach programu kwalifikują się chorzy:

 1. z całkowitym jedno lub obustronnym rozszczepem podniebienia, zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:
  a) w okresie przedoperacyjnym: szeroka szczelina, znacznie wysunięta kość przysieczna,
  b) świadczeniobiorcy w okresie pooperacyjnym: zgryz krzyżowy częściowy boczny łącznie ze zgryzem krzyżowym częściowym  przednim lub niedorozwojem przedniego odcinka szczęki u świadczeniobiorców Q37,1 oraz częściowy boczny u świadczeniobiorców Q37,0;
 2. z rozszczepem podniebienia pierwotnego obustronnym Q36.0, pośrodkowym Q36.1, jednostronnym Q36.9,zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnymi:
  a) odwrotny nagryz poziomy pojedynczych siekaczy lub zgryz krzyżowy (boczny),
  b) miernie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy i zębów bocznych,
  c) znacznie nasilony odwrotny nagryz poziomy siekaczy, odwrotny nagryz zębów bocznych i zgryz otwarty;
 3. z rozszczepem wargi (Q36) i rozszczepem podniebienia (Q35), zgodnie z następującymi kryterium kwalifikacyjnym:
  a) piąty stopień zaburzeń na podstawie wskaźnika okluzyjnego (IOTN),
  b) u których stwierdzono wady zgryzu zakwalifikowane do 5 stopnia zaburzeń na podstawie wskaźnika okluzyjnego (IOTN) współistniejące z innymi wrodzonymi wadami w obszarze głowy i szyi: zespołem Aperta, zespołem Crouzona, zespołem Downa, zespołem Goldenhara, syndromem Pierre Robin, zespołem obojczykowo czaszkowym, zespołem Treacher Collinsa, połowiczym niedorozwojem twarzy, dysplazją ektodermalną, wadami zgryzu u dzieci porażeniem mózgowym, zespołem długiej twarzy, ankylozą stawów skroniowo-żuchwowych, zgodnie z następującymi kryteriami kwalifikacyjnym
  - zaburzone wyrzynanie zębów (z wyjątkiem zębów trzecich trzonowych) na skutek stłoczeń, przemieszczenia, obecności zębów nadliczbowych, zagłębionych zębów mlecznych i innych przyczyn patologicznych,
  - hipodoncja zębów wymagająca odbudowy protetycznej (więcej niż jeden ząb w kwadrancie) i wcześniejszego leczenia ortodontycznego,
  - nagryz poziomy przekraczający 9 mm,
  - odwrotny nagryz poziomy powyżej 3,5 mm z zaznaczoną niewydolnością mięśni i zaburzeniami mowy,
  - rozszczep wargi i podniebienia,
  - zagłębione zęby mleczne;
 4. z innymi osteochondrodysplazjami Q78(cherubizm):
  a) którzy ukończyli 18 rok życia kontynuując leczenie podjęte przed 1 stycznia 2008 r. w ramach realizowanego w latach 2000-2002 Programu wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego lub Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego lub wtórnego lub Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, realizowanych w latach 2004 – 2008 i spełniające poniższe kryteria:
  - znaczne zahamowanie doprzedniego rozwoju szczęki,
  - znacznej ruchomości kości przysiecznej,
  - mikrognacja,
  - progenia,
  - laterogenia
  - towarzyszące rozszczepom oraz u tych osób, u których zabiegi chirurgiczne nie mogły zostać wykonane w okresie aktywnego leczenia ortodontycznego ze względów ogólnomedycznych.

2. Określenie czasu leczenia w programie:

Od urodzenia do dnia operacji rozszczepu wargi: u dzieci z szerokimi rozszczepami i trudnościami pobierania pokarmu leczenie za pomocą płytki podniebiennej.

Od 1 do 3 roku życia: Masaż wargi, kontrola stanu uzębienia i zgryzu, zachowanie wysokiego standardu higieny jamy ustnej, leczenie zgryzów krzyżowych w przypadku rozszczepów. W przypadku wad zgryzu towarzyszących innym wadom rozwojowym twarzowej części czaszki: kontrola stanu uzębienia i zgryzu, mioterapia, korekta guzków zębów mlecznych.

Od 3 do 7 lat: Korekta wad zgryzu: metafilaktyka(uproszczone metody: aparaty standardowe,takie jak płytka przedsionkowa i standardowykorektor zgryzu - treiner), leczenie czynnymiaparatami zdejmowanymi. Zachowaniewysokiego standardu higieny jamy ustnej.

Od 8 do 10 roku życia: Leczenie zaburzeń zębowo-zgryzowychaparatami zdejmowanymi, w tym aparatami standardowymi i czynnościowymi. W leczeniu tych zaburzeń mogą być stosowane aparaty stałe grubołukowe lub maska Delaire’a.

Od 11 roku życia: Leczenie wad zgryzu zdejmowanymi i stałymiaparatami czynnymi i czynnościowymi.

Rehabilitacja protetyczna (wrodzone braki zębów).

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie