StartO nasPolityka Środowiskowa

Akredytacja 

certyfikat eurorenoma

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość

dyplom za zasługi dla rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Polityka Środowiskowa

Zarząd Szpitala posiadając wiedzę na temat zagrożeń, jakie mogą wpływać na środowisko w wyniku realizacji usług na rzecz Pacjentów podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskiem jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ściśle związany z Polityką Jakości realizowaną przez Szpital.

            Uwzględniając powyższe zagrożenia Polityka środowiskowa ukierunkowana jest na realizację celów, które zminimalizują negatywne aspekty środowiskowe.

            Postawione zadania realizowane będą w praktyce poprzez osiągnięcie następujących celów:

1)    umacnianie roli Szpitala jako placówki dbającej o środowisko,

2)    ciągłe doskonalenie jakości działań w celu zapobiegania powstawania zanieczyszczeń,

3)    gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy zakresie ochrony środowiska,

4)    ciągłe poszerzanie świadomości Personelu, Pacjentów oraz dostawców i wykonawców w zakresie ochrony środowiska,

5)    przestrzeganie przepisów prawnych regulujących zasady gospodarki m.in. odpadami, przeterminowanymi lub nie wykorzystanymi lekami,

6)    bieżące doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem oraz dokonywania przeglądów i cyklicznej oceny działalności środowiskowej,

7)    w przypadku podejmowania działań związanych z infrastrukturą Szpitala uwzględnianiem pro środowiskowego podejścia na etapie planowania inwestycji,

8)    utrzymania gotowości na wypadek awarii i cyklicznego testowania dotychczas opracowanych procedur w tym zakresie,

9)    prowadzenie ciągłego monitorowania procesów oraz stałego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

     System Zarządzania środowiskowego jest ściśle powiązany z zarządzaniem jakością. Stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń w powiązaniu z dbałością o środowisko naturalne jest nadrzędnym celem Zarządu Szpitala.  

           Zaangażowanie zasobów i środków w doskonalenie systemu w celu minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz kształtowanie pozytywnych zachowań Personelu sprzyja ochronie środowiska do czego dąży Zarząd SCM S.A.

 

Polanica Zdrój, dnia 16.05.2014 r.                                                                                                        

Wydanie  1                                                                                                                                                                                                                                                               
Prezes Zarządu

Renata Jażdż - Zaleska

 

 

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo  Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie