StartPoradnik Pacjenta

Szukaj na stronie

Gabinet Odnowy Biologicznej

Szkoła Rodzenia

Leczenie Otyłości

 

 

Poradnik Pacjenta

Skierowanie do Szpitala

Chorzy przyjmowani są do Szpitala w trybie nagłym lub planowym. Nagłe przyjęcie do Szpitala odbywa się bez skierowania ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej. Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do Szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału. W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta do określonego oddziału szpitalnego, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.
Rejestracja do szpitala

Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:

 • ważny dowód osobisty (lub skrócony akt ślubu w przypadku kobiet rodzących), PESEL, NIP pracodawcy
 • w przypadku rejestracji dzieci – PESEL dziecka,
 • skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego; skierowanie nie jest wymagane we wszystkich stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach,
 • jeden z dokumentów uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 74 86 21 100

Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

 • rejestracji pacjenta,
 • rezerwacji miejsc,
 • ważności skierowań,
 • ważności dowodu ubezpieczenia,
 • czasu oczekiwania na wizytę,
 • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

Istnieje możliwość uzyskania telefonicznej informacji o możliwości przyjęcia pod nr telefonu:
(74) 862 11 80.

Zgłaszając się do wybranego lekarza specjalisty pacjent powinien przedstawić: 

I. ważne skierowanie

II.posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawą wizyty u specjalisty jest skierowanie od naszego lekarza rodzinnego lub każdego innego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Z takim skierowaniem udajemy się do poradni na konsultacje do lekarza specjalisty. W wyjątkowych sytuacjach, specjalista może udzielić nam porady w domu, musi to jednak wynikać ze stanu naszego zdrowia. Specjalista ma obowiązek poinformować naszego lekarza rodzinnego o przebiegu leczenia. Natomiast lekarz rodzinny na podstawie uzyskanych informacji może wystawić nam receptę na lek zalecony do terapii przez specjalistę.
Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
Nie do wszystkich lekarzy specjalistów musimy mieć skierowanie.

Bez skierowania idziemy do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry.


  Skierowania nie muszą przedstawiać także następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 • inwalidzi wojenni;
 • osoby represjonowane;
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych;
 • chorzy na gruźlicę;
 • zakażeni wirusem HIV;
 • w zakresie badań dawców narządów;
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - tylko w zakresie leczenia odwykowego;
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Czekamy w kolejce


Nie zawsze jesteśmy  natychmiast  przyjęci przez lekarza specjalistę, Wówczas jesteśmy wpisywani na listę osób oczekujących. Każda placówka, która ma umowę z NFZ musi taką listę prowadzić.
Lekarz, który wystawia skierowanie do specjalisty, musi ocenić nasz stan zdrowia, choroby współistniejące oraz ewentualne inne zagrożenia. Na tej podstawie kwalifikuje nas jako przypadek:

 • pilny (wówczas zaznacza to na skierowaniu) lub
 • stabilny.

Jeśli jesteśmy zakwalifikowani jako przypadek "pilny" mamy pierwszeństwo jeśli chodzi o umieszczenie na liście oczekujących.
Gdy jesteśmy wpisywani na listę oczekujących, zawsze powinniśmy mieć wyznaczony planowany termin wizyty. Jeśli z różnych powodów przychodnia musi ten termin zmienić (na dalszy lub bliższy) może to zrobić dopiero wówczas, gdy nas o tym poinformuje. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powiadomili placówkę np. o zmianie adresu, czy numeru telefonu.


Nie każdy musi czekać w kolejce. Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a więc i opieki specjalistycznej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawą do skorzystania z wizyty u lekarza specjalisty bez kolejki jest aktualny dokument potwierdzający te uprawnienia.


Za badania, które zlecił nam lekarz specjalista nie płacimy z własnej kieszeni (ta sama zasada dotyczy lekarza rodzinnego). Wykonujemy je w laboratorium, czy pracowni diagnostycznej, którą wskaże nam lekarz. Wyjątkiem są tzw. badania kosztochłonne np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia. W przypadku wykonania tych badań placówkę wybieramy sami. Oczywiście musi mieć umowę z NFZ.

Nie blokuj kolejki!
Warto pamiętać, że jako pacjenci mamy nie tylko prawa, ale także obowiązki. Jeśli więc zapisaliśmy się na jedno skierowanie do tego samego specjalisty w  kilku przychodniach, to nie tylko postępujemy niezgodnie z prawem, ale także "sztucznie" wydłużamy kolejki. Dlatego jak najszybciej powinniśmy podjąć decyzję, do której poradni pójdziemy, a w pozostałych odwołać wizytę. Powinniśmy także powiadomić przychodnię, jeśli z jakiegoś powodu nie możemy przyjść do lekarza. Z naszego miejsca skorzysta wówczas inny pacjent.

Po 1 stycznia 2013 r. działa eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) jest to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wystarczy, że pacjent poda w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną

Jeżeli jednak NFZ nie potwierdził  uprawnień pacjenta, a chory wie, że ma do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:

Wymagane dokumenty ubezpieczenia
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH – DO LECZENIA BEZPŁATNEGO
Pracownicy Legitymacja ubezpieczeniowa, Druk RMUA (dolny odcinek RMUA) lub inny dokument potwierdzający fakt przekazania składki na ubezpieczenie
Emeryci i renciści Legitymacja emeryta/rencisty, Ostatni odcinek wypłaty świadczenia
Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu Legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna (z wpisanymi członkami rodziny), Kopia druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA, Legitymacja emeryta/rencisty lub aktualny odcinek emerytury/renty
Studenci zgłoszeni przez swojego rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego
Studenci zgłaszani przez uczelnie, również studenci cudzoziemcy Kopia druku zgłoszeniowego ZZA lub ZUA oraz ważna legitymacja studencka
Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu Otrzymująca zasiłek – druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa, Bez prawa do zasiłku – legitymacja ubezpieczeniowa
Pacjenci z Unii Europejskiej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikat zastępczy, Jeden z formularzy serii E
Osoba prowadząca działalność gospodarczą Dowód opłacenia ostatniej składki do ZUS np. wyciąg bankowy
Rolnik Dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne
Osoba pełniąca służbę wojskową Książeczka wojskowa
Osoba bezrobotna Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy
Osoby bezdomne i inne posiadające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia.

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż.jest członkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa, ale tylko wtedy , gdy dziecko jest obywatelem polskim.

Członkami rodziny są:

 • rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • małżonkowie,
 • dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej ­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku

Od 1 stycznia 2013 r. jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!

Jeżeli zostałeś wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego – to Twoi członkowie rodziny także. Kiedy zmieniasz pracodawcę, poinformuj nowego, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.   

Dla osób nieubezpieczonych

Pozostałe osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy bez karty stałego lub czasowego pobytu, bez ubezpieczenia mogą być przyjęci do szpitala odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem z wyłączeniem stanów zagrożenia życia.

Jak przygotować się do pobytu w szpitalu

Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste rzeczy codziennego użytku /m.in. przybory toaletowe, pantofle, piżamę, szlafrok i ręcznik.

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.
W przypadku planowych hospitalizacji w wyznaczonym dniu przyjęcia, ustalonym wcześniej w sekretariacie oddziału, należy zgłosić się do Punktu Rejestracji Przyjęć Planowych celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.
Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, wszystkie dokumenty dotychczasowego leczenia oraz leki stosowane w leczeniu ambulatoryjnym przewlekłych schorzeń towarzyszących.

 

W sprawach skarg i wniosków  przyjmuje pacjentów Naszego Centrum od poniedziałku do piątku, w godz.8.00 – 14.00 - Monika Woźniak – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta.
Pełnomocnik przyjmuje osobiście lub telefonicznie: +48 74 66 34 356

Zadania Pełnomocnika:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Specjalistycznym Centrum Medycznym.
 • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów SCM postanowień zawartych w Karcie Praw Pacjenta.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.
 • Analiza skarg i wniosków pacjentów.
 • Współpraca z Dyrekcją SCM przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów.
 • Współpraca z kierownikami poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych zakładu w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez SCM i wykorzystanie wyników badań do usprawnienia działalności Centrum.
Depozyt rzeczy wartościowych

Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić w depozycie rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się wówczas kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.
Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. Depozyt znajduje się na parterze szpitala przy Izbie Przyjęć.

Odwiedziny

Odwiedziny i kontakt telefoniczny z chorymi możliwy jest całodobowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o ograniczeniu możliwości kontaktu z chorym może podjąć ordynator oddziału, lekarz dyżurny lub pielęgniarka oddziałowa. W czasie odwiedzin odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i porządku szpitala.

Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach Szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Osobom przebywającym w Szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie z swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych.
Chorzy odwiedzani są przez duszpasterzy w każdą środę i sobotę. Msza św. oraz okazja do spowiedzi św. jest w sobotę o godz. 15.00.
Księża pełnią całodobowy dyżur i są do dyspozycji na wezwania chorego.

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica Zdrój
NIP: 883-178-85-49 REGON: 020493961
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 65 1090 2327 0000 0001 0685 0351

Ministertwo Zdrowia  bip Zamówienia Publiczne Polanica-Zdrój Projekty Unijne
 NFZ Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia Publiczne

Polanica-Zdrój

Fundusze Europejskie